fbpx

SRĐAN GRAOVAC, rođen 1984. u Apatinu. Živi u Novom Sadu, po zanimanju je master profesor istorije-istoričar. Bavi se izučavanjem prošlosti despotskih, plemićkih i drugih uglednih porodica srpskog etničkog porekla na prostoru Ugarske u XV i XVI veku, zatim istorijom srpskog naroda na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine u XX veku, te istorijatom međunarodnih političkih okolnosti u vremenu stvaranja Jugoslavije.

Uporedo, bavi se proučavanjem istorije političkih partija u Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca (1918-1929). Piše naučne radove, objavljuje u periodici (Letopis Matice srpske, Arhivski anali, Sveske Matice srpske, Zbornik Matice srpske za istoriju, itd). U pripremi je monografija o prošlosti srpskih plemićkih i uglednih porodica na prostoru Ugarske u XVI veku. Autor, koautor ili učesnik u izradi nekoliko desetina izložbi kulturnih dobara svih kategorija zaštite u organizaciji više ustanova kulture u Srbiji, Republici Srpskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj.

Od 2016. godine autor je više desetina veoma posećenih javnih tribina organizovanih u okviru Tribine mladih Kulturnog centra Novog Sada na aktuelne društveno-političke, humanističke i akademsko-naučne, a pre svih istorijske teme. Takođe, za potrebe Kulturnog centra Novog Sada publikuje eseje, prikaze i istorijske osvrte u vezi sa obrađenim temama, čiji je autor u okviru javnih tribina u pomenutoj ustanovi kulture. Istovremeno, veoma je poznat i ugledan politički analitičar, predsednik Upravnog odbora Centra za društvenu stabilnost.