fbpx

Rođen sam u Vinkovcima 19.12.1987. godine.

Osnovnu školu „Ivan Gundulić“ završio sam u Čeneju. Elektrotehničku školu „Mihajlo Pupin“ smer elektrotehničar elektronike završio sam u Novom Sadu.

Godine 2006/2007 upisao sam Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu na kome sam diplomirao 04. aprila 2012. godine. U toku studiranja bio sam aktivni član Pravne klinike za zaštitu ljudske sredine i Pravne klinke protiv trgovine ljudima.

Godine 2012/2013 upisao sam master studije- opšteg smera, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu koje sam završio 29.oktobra 2014. godine sa prosečnom ocenom 10, odbranom master rada na temu „ Ustavnopravni okvir zabrane rada udruženja u Republici Srbiji“. Tokom master studija posebna oblast interesovanja bila mi je zaštita ljudskih prava i međunarodna krivična odgovornost.

Za vreme master studija 2013. godine boravio sam u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu studentskog programa Work and Trawel.

Po povratku iz SAD-a bio sam radno angažovan u Ortačkom advokatskom društvu „Gucunja“ na poslovima advokatskog pripravnika u periodu 2014-2016. godina, a nakon toga kao pripravnik u advokatskoj kancelariji „Jovičić“ .

Godine 2018. uspešno sam položio pravosudni ispit a zatim i advokatski ispit, nakon čega sam osnovao advokatsku kancelariju u junu 2018. godine.

Govorim engleski jezik.

Nikola Avrić - Svi sadržaji

Specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo – put ka pravdi ili izigravanje pravde

27/11/2020
Autor :
Analize
1. Osnivanje specijalizovaih veća i specijalizovanog tužilaštva Specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo osnovani su Zakonom o specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu koji je parlament tzv. Kosova*[1] doneo dana 03. avgusta 2015. godine ( u daljem tekstu Zakon). [2] Donošenju Zakona prethodila je ratifikacija sporazuma putem Zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma ( „Razmena pisama „) koji […]
Saznajte više